№ BG-RRP-3.006-0293 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

ВЕНИС 21 ООД стартира изпълнението на проект № BG-RRP-3.006-0293 „Изграждане на
нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“,
финансиран по процедура Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в
комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията, част от
Национален план за възстановяване и устойчивост.
Обща стойност на проекта: 169 171,20 лв., от които 84 585,60 лв. безвъзмездно
финансиране чрез финансовата подкрепата на Механизма за възстановяване и
устойчивост (МВУ).
Начало на проекта: 10.11.2023 г.
Край на проекта: 10.05.2025 г.
Дейност по проекта: Изграждане на фотоволтаична система с мощност до 60 kW от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствени нужди, комбинирана с локални
съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
Цели на проекта:
1. Генериране и съхранение на чиста и възобновяема електроенергия, за да посрещне
значителна част от енергийните нужди на дейността на фирмата, като се интегрира
фотоволтаична система и батерии;
2. Подобряване на енергийната ефективност и цялостната устойчивост на дейностите на
дружеството.
3. Намаляване на разходите за енергия и подобряване на финансовата устойчивост на
дружеството, като се използва енергията от фотоволтаичната система за собствена
консумация, като излишната енергия ще се съхранява в батериите за използване през
пиковите периоди или когато захранването от мрежата е ограничено.

Предвидените инвестиции по проекта са съобразени с изискванията на принципа за
„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния
преход в дейността на предприятието.

Други Евро проекти