№ BG-RRP-3.004-1995 - Технологична модернизация в предприятието

ВЕНИС 21 ООД стартира изпълнението на проект № BG-RRP-3.004-1995 Технологична модернизация в предприятието, финансиран по процедура Технологична модернизация, част от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Обща стойност на проекта: 295 252.00 лв., от които 147 626.00 лв. безвъзмездно финансиране чрез финансовата подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.

Дейност по проекта: придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и повишаване качеството на предлаганите продукти

Цели на проекта:

1. Подобряване на производствения процес и увеличаване на производителността на предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции.

2. Намаляване на производствените разходи и подобряване на качеството на предлаганата от дружеството продукти с оглед пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания и съответствие с актуалните потребности и тенденции в търсенето на пазара.

3. Внедряване на нови (информационно-комуникационни) технологии, чрез инвестицията в дълготрайни материални активи, за подобряване на ефективност и ефикасност в производствения процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара.

 

Разходи по проекта:

- Каландър за сублимационен печат (1 бр.);

- Принтер за сублимационен печат (1 бр.);

- Оверлог за мокети с дигитално управление (4 бр.)

Проектните инвестиции се реализират изцяло във вече съществуващия стопански обект на дружеството, в гр. София и при условията и праговете на режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. Проектът отговаря напълно на целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и в съответствие с политиките за устойчиво развитие, при спазване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Инвестициите отговарят на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.

Документация по тръжна процедура: № BG-RRP-3.004-1995

 

Други Евро проекти